fbpx

Algemene Voorwaarden – Robuust Marketing

1. Definities

1.1 Robuust Marketing: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Robuust Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van  internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, cookies, en video’s en contactformulieren.

1.4 Benodigd materiaal: belangrijke gegevens waarover Robuust Marketing moet beschikken om een website te bouwen voor zijn opdrachtgever.

1.5 Uurtarief: Robuust Marketing rekent €100,- exclusief BTW per uur voor zijn werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen per schriftelijke toezegging.

1.6 Schriftelijke toezegging: Onder schriftelijke toezegging vallen onder andere: E-mail en ondertekende documenten opgemaakt in tweevoud. Onder schriftelijke toezegging valt niet; telefonisch contact of persoonlijk contact.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Robuust Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Robuust Marketing.

3. Offertes

3.1 Alle offertes door Robuust Marketing zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Robuust Marketing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door deopdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er via e-mail of schriftelijk overeengekomen via een contract in tweevoud is over prijs en duur
  • de betaalvoorwaarden geaccepteerd worden door de opdrachtgever
  • Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer. Deze afwijking geld in het voordeel van Robuust Marketing.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Robuust Marketing zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Robuust Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Robuust Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.

5.3 Robuust Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Robuust Marketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Robuust Marketing kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht (kan ook via Whatsapp of e-mail zijn) en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Robuust Marketing op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Robuust Marketing, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Bij overschrijding van de levertijd met 31 dagen kan dit beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Robuust Marketing is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Robuust Marketing van de betreffende functionaliteit of plug-in.

6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Robuust Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robuust Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Robuust Marketing hiervoor een vergoeding vragen.

7.2 Het eigendom van door Robuust Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Robuust Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Robuust Marketing hiervoor een vergoeding vragen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Robuust Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Dit zal aan de hand van het uurtarief genoemd onder Hoofdstuk 1 lid 5 worden gedaan.

7.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

7.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

7.5 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

7.6 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

7.6.1 vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

7.6.2 indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;

7.6.3 ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

7.7 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, video en audioproducten evenals publicering off- en online.

7.8 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Robuust Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Robuust Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Robuust Marketing of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Robuust Marketing.

8.2 Robuust Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Robuust Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Robuust Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Robuust Marketing. Indien de reclame gegrond is zal Robuust Marketing deze gebreken trachten te verhelpen tegen uurtarief, indien niet overeengekomen is door middel van een contract. Wanneer aan Robuust Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclamaties geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren, tenzij overeengekomen zoals genoemd in Hoofdstuk 1 lid 6

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Robuust Marketing naar uurtarief zal moeten rekenen.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening of toezegging zoals beschreven in Hoofdstuk 1 lid 6 van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Robuust Marketing, en is de  opdrachtgever verplicht om het werk van Robuust Marketing volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Robuust Marketing de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Robuust Marketing kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Robuust Marketing niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Robuust Marketing een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na verzending van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Robuust Marketing overgezet naar het hostingsdomein van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen volgens hoofdstuk 1, lid 6.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Robuust Marketing een herinnering tot betaling verstuurd.

11.5 Indien na herinnering er nog steeds niet betaald wordt is Robuust Marketing gedwongen een aanmaning te sturen. Hierbij zullen de kosten ter rekening komen aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het  openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Robuust Marketing bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Robuust Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Robuust Marketing.

13.2 Wanneer Robuust Marketing bemiddelt bij webhosting namens een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhostingspartij stelt. Robuust Marketing is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhostingspartij in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Robuust Marketing zal de opdrachtgever binnen 3 dagen van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Robuust Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen zoals beschreven in hoofdstuk 1 lid 6. Voorts behoudt Robuust Marketing zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website, of logo en url in video- en fotografie. Dit is af te kopen tegen een eenmalige betaling van €800 exclusief BTW.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.